Po stopách sv. apoštola PAVLA a ONDREJA

Filipi – Solún - Athény - Korint - Patras

 

Filipy:  pôvodne nazývané Krenides, ktoré v roku 356 pred Kr. dobyl  Filip II. a nazval  to po sebe Filipy.

Pavol navštívil Filipy na druhej misijnej ceste v r. 50/51 a založil tam prvú kresťanskú obec na európskej pôde. Prvou kresťanskou sa stala istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatiry a s ňou iné ženy. Na tretej misijnej ceste Pavol navštívil Filipy ešte dvakrát. Kresťania tejto malej cirkevnej obce pochádzali zväčša z pohanstva a vyznačovali sa osobitnou oddanosťou Pavlovi a jeho učeniu.      Prehliadka  mesta , sv. omša.

SOLÚN –Thessalonikibolo staroveké obchodné a kúpeľné mesto v Macedónsku, pôvodne nazývané Therma. Roku 315 pred Kr. Kráľ  Kassandros prestaval mesto a nazval Thessaloniké na počesť svojej manželky.

Pavol, Sílas a Timotej prišli do tohto prvého európskeho veľkomesta na druhej misijnej ceste a začali ohlasovať evanjelium najprv v synagóge a potom v súkromnom dome istého Jasona. Medzi Židmi nemali veľký úspech, ale priviedli veľké množstvo  Grékov ku viere. Vytvorila sa tam kvitnúca kresťanská obec , ktorá  navždy ostala verná Pavlovi a jeho učeniu. Po nútenom odchode zo Solúna a Berey Pavol odišiel sám do Atén.  Pavol mal vrúcny  vzťah so Solúnskou cirkvou a vzdával veľké  vďaky Bohu za obrátenie  a pokrok Solúnčanov. Prehliadka mesta, chrám sv. Cyrila a Metoda , sv. Demetera ...sv. omša.

Meteora:  je očarujúce kláštorné sídlo a pútné  miesto. Prvý kláštor začal stavať Athanasios v roku 1356 a bol nazvaný Megalon Meteor. V ďalších rokoch vzniklo v oblasti Meteora 24 nových kláštorov. V dnešnej dobe je verejnosti  sprístupnené celkom 6 kláštorov – kláštor Rusanu, Varlaam, Metamorfosis, kláštor sv. Trojice, kláštor sv. Štefana a kláštor sv. Anapavsá. 

Atényv čase apoštola Pavla   už neboli centrálnou metropolou, ale zostali iba kultúrnym a pútnickým miestom. Pavla roznecovala situácia v Aténach a preto veľa kázal a zhováral sa na hlavných triedach a námestiach. Po čase vošiel do konfliktu s hlavnými smermi filozofických škôl.  Zaviedli ho do areopágu, aby predstavil svoje učenie. Pavol sa tu ukázal ako výborný a šikovný rečník. Pavlova misia v Aténach sa skončila až na výnimky s neúspechom.

Korint:  slávne mesto Korint bolo od r.27 pred Kr. hlavným mestom rímskej provincie Achájsko 

Pavol prišiel do Korintu z Atén na svojej  druhej misijnej ceste. Našiel tam prácu u židokresťana Akvilu a jeho manželky Prisky, ktorí boli tiež výrobcami stanov. Po neúspechu v Aténach začal Pavol  

„slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený“ ohlasovať evanjelium v korintskej synagóge. Pavlovi sa podarilo v tomto veľkomeste založiť kresťanskú obec. Keď  sa dostal do sporu so Židmi, dali  ho predviesť  pred Gallia aby ho odsúdil,  ale on to neurobil. Pavol sa vrátil do Antiochie.

 

Patras: O účinkovaní sv. apoštola Andreja vieme veľmi málo. Staré kresťanské spisy uvádzajú pôsobenie  pri Čiernom mori a v  Achájsku v južnom Grécku. Tam bol v meste Patrase údajne aj ukrižovaný, a to na šikmom kríži (v podobe písmena "X"), ktorý sa preto nazýva svätoandrejský kríž. Telesné pozostatky sv. Andreja boli v Patrase až do polovice 4. storočia. Potom ich dal cisár Konstancius preniesť do Carihradu, aby hlavné mesto Byzantskej ríše malo tiež ostatky nejakého apoštola. V 13. storočí, v čase byzantsko-tureckých a križiackych vojen, boli ostatky sv. Andreja prenesené z Carihradu do talianskeho mesta Amalfi pri Neapole. Roku 1462 preniesli apoštolovu hlavu do Ríma, kde bola uložená v chráme sv. Petra. Až pápež Pavol VI. v rámci ekumenických stykov s pravoslávnou cirkvou vrátil túto cennú relikviu na jej pôvodné miesto - do gréckeho Patrasu. Prehliadka mesta , kostol a hrob sv. Ondreja .

Termín: momentálne nemáme žiadný termín

Pre farnosť termín podľa vlastného výberu

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868